Duyurular

ARASINAVLARDA UYGULANACAK MAZERET YÖNERGESİ

 

FEN FAKÜLTESİ

ARASINAVLARDA UYGULANACAK MAZERET SINAV ESASLARI

(2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDEN İTİBAREN)

MAZERETLER 

a)Hastalık Hali  

1. Öğrencinin sınava katılmasını engelleyecek bir hastalığının bulunması halinde; alınacak sağlık raporlarının en az 1 günlük olmak üzere devlet hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuşsa bunun heyet raporu ile belgelenmesi,

2.  Devlet hastanelerinin acil servislerine başvuru neticesinde alınmış bir rapor varsa bunun acil servis kayıtları ile birlikte (acil serviste uygulanan tedavi belgelenmek zorundadır) sunulması (acil servislerden sadece muayene sonucunda alınan raporlar işleme alınmaz) gerekir.

b)Öğrencinin Yakınlarının Vefatı

1. Öğrencinin yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda ilgili belgelerin sunulması gerekir.

2.  Öğrencinin yakınları olarak 657 sayılı devlet memurları kanununda tarif edilen yakınlara (öğrencinin eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşi, eşinin annesi, eşinin babası) ilave olarak büyükanne, büyükbaba, anne ve babanın kardeşleri (amca, hala, dayı, teyze) işleme alınır.

3.  Vefat eden kişi ile yakınlığın tespiti için nüfus kayıtları da sunulmak zorundadır. Nüfus kayıtlarından bağ kurulamayan hiçbir talep işleme alınmaz.

c)Trafik Kazası ve Beklenmeyen Haller

1.  Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alacağı kaza zaptını ibraz etmesi,

2.  Öğrencinin ikamet ettiği binada sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) vukuu bulması, bu sebeple konutun  hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan  alacağı belgeyi ibraz etmesi gerekir.

d) Üniversite ve diğer resmi kurumlarca görevlendirme hali

1. Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet, üniversite tanıtım fuarı vb. nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini ibraz etmesi gerekir.

Yukarıda sayılan belgelerin sınav tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde dekanlık makamına sunulması gerekir.

DİĞER MAZERETLER

Yukarıda 4 ana başlık altında sayılan mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretin belgelenmesi gerekir.

MAZERETİN KABULÜ

Yukarıda sayılan mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, gerekli belgeleri de ekleyerek, dekanlığa iletir. Mazeretin kabul yetkisi Fakülte Yönetim Kurulu’ndadır.