Duyurular

 

DERS KAYITLARINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

 

  1. 07.06.2015 Tarihinde Yapılan Matematik Anabilim Dalı Akademik Kurulunun İlgili Kararı KARAR NO 01. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17. Maddesinin 1. bendi uyarınca Anabilim Dalımız Yüksek Lisans Programında ders aşamasını bitirmek için 7 (yedi) dersten 3 (üç) ünün veDoktora programında ders aşamasını bitirmek için 8 (sekiz) dersten 3 (üç) ünün zorunlu olmasına karar verilmiştir. Bu anlamda Yüksek lisansta aşağıdaki linkte belirtilen 15 dersten 3 (üç) tanesinin alınması zorunludur. Doktorada ise Yüksek Lisansta alınan 3 (üç) ders hariç aşağıdaki linkte belirtilen 15 dersten 3 (üç) tanesini alınması zorunludur. Zorunlu dersler için tıklayınız.

 

  1. Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir (Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 27-1).

 

  1. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 24 kredilik 9 ders alarak ders yükünü tamamlar. Doktora programı lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS değerinde bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil 17 ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisansüstü eğitiminde bir kez alınması yeterlidir (Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 35-1).

 

  1. Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili dersleriniseminer dersini ve araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir (Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 26 -1).

 

 

  1. Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl azami süresi on dört yarıyıldır (Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 34-1).

 

  1. Doktora programıiçin gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesiile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini, doktora seminer dersini ve araştırma teknikleri ve yayın etiği dersini (yüksek lisans döneminde alındı ise belgelendirilmelidir)başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 35-7).

 

  1. 2016-2017 güz döneminde ve öncesinde enstitümüze kayıt yaptırıp halen ders döneminde olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için 2017-2018 bahar dönemi ders dönemlerini tamamlamaları için son dönemdir.

 

  1. Kontenjanı 0 (sıfır) olan dersler açılmayacaktır.

 

  1. Ders kontenjanları bölüm başkanlığı tarafından dersin öğretim üyesine sorularak aşamalı olarak artırılacaktır.

 

  1. Kayıt sürecinde eklenebilecek duyurulara ulaşabilmek için bölüm web sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.

 

     MATEMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI